چرا PlusOps 2 در لیست بازی های findmatch نیست؟

خوب سوالاتی مطرح شد که چرا BlackOps2 در لیست بازی های findmatch.ir قرار ندارد.

جواب این سوال،با یک سوال پاسخ داده میشود!آن هم این سوال که چرا بازی mw2 alter در لیست بازی ها قرار ندارد؟

باید بدانیم اصل هدف سیستم مسابقات آنلاین،رقابت سالم در بازی های آنلاین و لیدبرد کلن ها و بازیکن ها هست.

نمونه سیستم mw2 alter ، تقریبا همه بازیکنان حداقل از texture hack استفاده میکنند.چگونه میتوان چنین سیستمی را پشتیبانی کرد؟

Mw2 ای هم که در لیست بازی های سیستم مسابقات آنلاین قرار دارد،به PlusMw2 یا V2 اشاره میشود.

آیا PlusOps2 اصلا پشتیبانی میشود ؟

ادامه خواندن “چرا PlusOps 2 در لیست بازی های findmatch نیست؟”